شورای اداری عام - معاونت بیمه ای با حضور مدیر عامل محترم سازمان

دکتر نوربخش در جلسه شورای اداری معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی:
 
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت:
بی اثر کردن سلاح تحریم دشمنان با کار جهادی در
کشور قابل انجام است و سازمان تأمین اجتماعی در
این رابطه نقش اساسی دارد.

 

 

 

 

 

شورای اداری عام - معاونت بیمه ای با حضور مدیر عامل محترم سازمان

 

شورای اداری عام - معاونت بیمه ای با حضور مدیر عامل محترم سازمان

 

 

شورای اداری عام - معاونت بیمه ای با حضور مدیر عامل محترم سازمان

 

 

 

ادامه مطلب