گزارش عملکرد معاونت فنی درآمد در 4 ماهه اخیر

 

کارهایی که کردهایم...        

               

معاونت فنی و درآمد حدود 75% درآمدهای سازمان و حدود 65% هزینههای سازمان را محقق میکند. قطعاً تحرک و پیشرفت در این بخش باعث تحرک و پیشرفت در کل سازمان میشود، اکثراً عملکرد این سازمان با عملکرد این معاونت سنجیده میشود بعد از حضور مدیران ارزشمندی همچون جناب آقای ملکوند، جناب آقای صادق و جناب آقای محققزاده و دیگر عزیزان که زمینه کارهای بزرگ امروز را پدید آوردهاند، کار سختتر شده و بایستی کارها و عملیات بزرگتری انجام داد تا به چشم بیاید.

در طول چهار ماه گذشته برنامهها و عملیاتی انجام شده که بیشک نتیجه کار تیمی همدلی و پشتیبانی مدیرعامل محترم و همچنین هیئت مدیره و تمامی مشاوران گرامی و همکاران عزیز و محترم است که در حال حاضر اساس اجرای کارها و برنامههاست. برنامههایی که به طور مشخص میتوان به آن‌ها اشاره کرد شامل:

دریافت لیست بهصورت اینترنتی

 هر ماهه در حدود یک میلیون و پانصدهزار کارفرما مکلف هستند لیست بیمه پرسنل خود را به سازمان ارائه دهند این به معنای یک میلیون و پانصدهزار سفر درونشهری، صرف هزینه. صرف زمان و مشکلات دیگر می باشد.

در حال حاضر در حدود 150 شعبه مجهز به سیستم دریافت لیست از طریق اینترنت شدهاند و انشاءالله بزودی تمامی شعب سازمان به این سیستم مجهز خواهند داشت.

دریافت حق بیمه به صورت الکترونیک و روش‌های نوین

حق بیمهها از طریق اینترنت ATM و POS دریافت میشود که قدم مهم و بزرگی درخصوص تکریم ارباب رجوع و وصول دقیق و سریع و راحت حق بیمه خواهدبود.

ایجاد شعبه ملی

تا به حال بیمهشدگان عزیز برای تمدید و صدور دفترچه خود، بایستی فقط به شعبه صادرکننده دفترچه مراجعه می‌کردند ولی با طراحی سیستم جدید که در حال حاضر به صورت پایلوت در یکی از شعب تهران در حال اجراست، دارنده دفترچه برای عملیات تمدید و صدور دفترچه خود میتواند به هر شعبهای مراجعه نماید و مشکل خود را حل کند.

مشکل بیمه فرزندان چهارم به بعد

تاکنون فقط تا فرزند سوم مشمول بیمه رایگان والدین بودند و بایستی برای فرزندان چهارم به بعد سرانه درمان پرداخت می‌شد. با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری و دستور مدیر عامل سازمان بلافاصله بخشنامه شماره 6551/92/1000 مورخ 10/7/92 صادر و این قبیل فرزندان نیز مشمول بیمه رایگان والدین خود قرار گرفتند.

 

 تقسیط بیمه سربازی

بیمه شدگان بسیار زیادی در مراجعه حضوری و مکاتبهای و غیره درخواست داشتندکههمان‌طور که درخصوص کارفرمایان تسهیلات تقسیط پرداخت بدهی وجود دارد. برای پرداخت‌های بیمهشدگان نیز تسهیلاتی فراهم گردد، که با دستور مدیر عامل سازمان مشکلات فنی قدیمی رفع و دستورالعمل دریافت حق بیمه دوران سربازی صادر شد که میتواند قدم خوبی برای رفاه بیمهشدگان محترم باشد.

 پرونده الکترونیک

یکی از آرزوهای قدیمی سازمان در حال تحقق میباشد و بالاخره تبدیل پروندههای کاغذی به الکترونیک کلید خوردهاست. این عملیات در دو بخش و در مرحله اول بر روی پرونده فنی بیمهشدگان انجام میشود. برای هر پرونده حدود 270 سند تعریف شدهاست که عدد جالبی است. بخش اول پروندههای جاری در یکی از شعب تهران و بخش دوم پروندههای قدیمی در شعبهای دیگر در حال پایلوت و اجراست. تا به حال مشکل خاصی گزارش نشدهاست و امید میرود با اجرای کامل این ضمن ایجاد تحول بزرگ در امور سازمان طرح حدود دهها هزار مترمربع فضاهای اختصاص یافته به بایگانیها آزادشده و در اختیار فضاهای اداری قرار گیرد.

ابلاغ الکترونیک

یکی از سنتیترین کارهایی که در سازمان انجام میشود بحث ابلاغ است در جغرافیای وسیع و چهار فصل کشور امکان ابلاغ به صورت سنتی دارای آسیبهای فراوانی است که بایستی به سرعت فکری برای آن میشد. ابلاغ به صورتالکترونیک و از طریق ایمیل تنها مکانیزمی شناخته شد که میتواند این مشکل را به صورت اساسی و ریشهای حل کند. در قدم اول شخصیتهای حقوقی و در قدم بعد شخصیتهای حقیقی بایستی از این طریق مشمول طرح ابلاغ به صورت الکترونیک قرار گیرند. این طرح به صورت پایلوت در یکی از شعب در حال آزمایش میباشد که نتایج مثبتی داشته است واین امر میتواند تحولی بزرگ در سازمان ایجاد نماید چرا که در صورت حل شدن بحث ابلاغ میتوان بیلان درآمد را به صورتبازه‌های زمانی کوتاهتر مثلاً شش ماهه یا چهارماهه استخراج نمود که با کاهش مبلغ صورت بدهی، کارفرمایان محترم میتوانند با سهولت و امکان بهتری نسبت به پرداخت بدهی جاری اقدام و از ایجاد بدهیهای معوق جلوگیری نمود.

پرداخت های متمرکز

منبعد تمامی پرداخت های سازمان در رابطه با مستمری و بیمه بیکاری به صورت متمرکز و از طریق مرکز انجام خواهد شد. رفع همپوشانی، افزایش سرعت در پرداختها، حذف ایستگاههای کاری زائد و کاهش هزینهها از اهداف این طرحهاست که اجرایی شده و خواهندشد.

تسهیل در ضوابط بیمه های اختیاری و حرف و مشاغل آزاد و نقل وانتقالات بیمه‌ای

به منظور افزایش مشارکت متقاضیان و حذف ایستگاههای کاری زائد و روانسازی امور، ضوابط مذکور مورد بررسی قرار گرفته وتسهیلات جدیدی بهخصوص در امر معاینات افراد متقاضی بهرهمندی از اینگونه بیمهها فراهم شده است. همچنین درخصوص پرداخت مابهالتفاوت نقل و انتقالات بیمهای از صندوقهای دیگر و عدم پرداخت به موقع این مابهالتفاوت تسهیلاتی در نظر گرفته شده که جزء فعالیتهای مهم حوزه معاونت میباشد.

نامنویسی متمرکز

با اجرای این طرح نامنویسی منوط به موقعیت جغرافیایی خاصی نیست و بیمه شده در مراجعه به هر واحد بیمهای میتواند نامنویسی را انجام دهد و در آستانه شروع سال 93 دیگر نمیتوان مراجعهکنندگان را مجبور به مراجعه به یک واحد اداری خاص کرد و برای سازمان معظمی با مختصات تأمین اجتماعی شاید این‌گونه عملکرد شایسته و مناسب نباشد.

 بیمه ایرانیان خارج از کشور

با توجه به تقاضاهای روز افزون ایرانیان خارج از کشور این معاونت جلسات منظم و هدفمندی را با مسئولین ذیربط در وزارت امورخارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل داده و برای شروع، اولین کشور ترکیه انتخاب شده که با امضاء تفاهم نامه، کشورها به صورت متقابل بتوانند اتباع خود را تحت پوشش درآورند جلسات در ترکیه و ایران تشکیل و آخرین مراحل خود را جهت اجرایی شدن تصمیمات طی میکند بدیهی است با الگوبرداری از این تفاهم نامه کشورهای دیگر نیز به تدریج در دستور کار قرار خواهند گرفت. ضمناً درخواست ایجاد تشکیلاتی مستقل برای این منظور به مدیرعامل محترم سازمان ارائه که با نظر موافق ایشان در دست اقدام میباشد.

برون سپاری فعالیت‌های غیر حاکمیتی  

افزایش روزافزون فعالیت‌های سازمان و جلوگیری از حجیم شدن و بزرگ شدن سازمان، برون سپاری را به عنوان یک اصل مطرح می‌نماید به همین دلیل و به منظور کاهش فشار مراجعین به واحدهای سازمان مجوز ایجاد 40 کارگزاری اخذ و مراتب ایجاد و شروع این کارگزاریها در حال انجام میباشد.

تعمیم و گسترش پوشش‌های جدید

درجهت تعمیم وگسترش نفوذ بیمه‌ای و اصلاح ضریب پشتیبانی سازمان نیاز است تا گروه‌های جدید تحت پوشش قرار گیرند. اعضاء شوراهای حل اختلاف که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند جدیدترین گروهی هستند که تحت پوشش سازمان در خواهند آمد، پیشبینی می‌شود بیش از 16000 نفر درمرحله اول مشمول این طرح باشند.

  ایجاد وفاق و همدلی

در این مدت کوتاه سعی شدهاست میزان وفاق و همدلی که در بین واحدهای معاونت موجود بوده تقویت شود. جلسات حضوری با پرسنل و استماع نظرات، انتقادات و پیشنهادات آنان باعث شده که کمتر مشکل لاینحل وجود داشتهباشد و معاونت در جهت تقویت وفاق و همدلی همت نموده و هم اکنون به گواه تمام همکاران این جو موجود میباشد.

 استفاده عملیاتی از خرد جمعی

کلیه ادارات کل در مجموعه معاونت دارای اطاق فکر فعال بوده و از حدود آبان ماه به بعد هیچ‌گونه دستورالعمل و بخشنامهای بدون طرح در اطاق فکر مجوز صدور نخواهد گرفت. کلیه مسائل مبتلابه سازمان، معاونت و ادارات کل در این جلسات با حضور تمامی افراد مجموعه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس در آن مورد تصمیم گیری میشود. هر چند این اطاقها در ابتدای تشکیل خود می‌باشند و طبعاً دارای ایراداتی نیز خواهند بود ولی زیرساختهای لازم برای توسعهو پیشرفت آن‌ها فراهم شدهاست.


حضور در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری

در تمام جلساتی که در کمیسیون‌های مختلف مجلس، موضوعی در خصوص مسائل بیمه‌ای سازمان مطرح بودهاست،  این معاونت حضور فعال داشته و تمامی این‌گونه مسائل را رصد نمودهاستکمیسیون‌های مختلف دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از این قاعده مستثنی نبوده وحضور به موقع در این مراکز باعث شده تا از تصویب قوانین ضد بیمه‌ای و سازمانی حداقل به مقدار زیادی جلوگیری گردد.

 دیدار چهره به چهره با نمایندگان مجلس

در ملاقاتهای حضوری حدود 150 نفر از نمایندگان مجلس با مدیرعامل محترم سازمان، حضور فعال این معاونت باعث گردیده تا مشکلات بیمهای وابهامات و انتقادات و پیشنهادات این عزیزان به صورت مستقیم دریافت و در اسرع وقت به آن‌ها توجه گردد. بدیهی است با انتقالمستقیم این‌گونهنظرات فضای جدیدی در حوزه ارتباط مؤثر و مفید با نمایندگان در حال شکل گیری و اثربخشی است.

 

 

سایر اقدامات

برگزاری دورههای آموزشی، همایش‌های کشوری، نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای استان‌ها، تعامل رو به گسترش با بانک‌های اطلاعاتی نظیر ثبت احوال، هدفمندسازی، فنی حرفه‌ای، پست،سازمان مدیریت و غیره تعریف و بازنگری نرم افزارهای متعدد در حوزه امور بیمه گری، تعامل سازنده و مثبت با حوزه های کارفرمایی، کارگری و بازنشستگان، تعامل مثبت و سازنده با رسانهها و حضور در اکثر برنامه‌های زنده و تولیدی در بخش بیمه‌ای، پاسخگویی به رسانه‌های مکتوب و غیره با برگزاری نشست خبری و غیره از دیگر برنامه‌های انجام شده در این حوزه می‌باشد.

ملت شریف و بزرگوار ایران و مخاطبین سازمان قطعاً استحقاق استفاده از خدمات نوین سازمانی پویا و توانمند را دارند، در این راستا هدف نهایی این معاونت با اقدامات در دست اجرا از جمله در حوزه IT ، مهندسی مجدد و تحول اداری، در آینده نزدیک ایجاد تأمین اجتماعی نوین و چابک در حوزه اموربیمه‌ای و نهایتاً تکریم عملی شرکای اجتماعی و همکاران صدیق و پرتلاش خواهدبود.

 

 

یا حق محمدحسن زدا

بازگشت


نظرات :

User Avatar
صادق در تاریخ : 30 بهمن 1392 20:19
  • Like
  • 0
اززحمات شما وانقلاب در امر خدمت رسانی درسازمان سپا سگزارم
User Avatar
علیزاده در تاریخ : 2 اسفند 1392 21:07
  • Like
  • 0
با سلام خدمت استاد بزرگوار.باروند افزایش تعداد بیمه شدگان علی الخصوص درکارگاههای مشمول معافیت بیمه سهم کارفرما آن هم در بخش کشاورزی برای جلوگیری از مشکلات آتی سازمان لزوم بازنگری در قوانین ومقررات بیمه ای از جمله حقوق مشمول کسر حق بیمه این دسته از بیمه شدگان ونرخ حق بیمه وسن بازشستگی بایستی به جد پیگیری گردد.درحال حاضر این دسته از بیمه شدگان با حداقل دستمزد ،مشمول خدمات بیمه ای شده اند ودارای دستمزد مقطوع نمیباشند.

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.